பாவேந்தர்   தமிழுக்கு  சூட்டிய  நற் பெயர்கள்


 
பாவேந்தர்   தமிழுக்கு  சூட்டிய  நற் பெயர்கள்


 


செந் தமிழ்பைந் தமிழ்தீந் தமிழ்உயர் தமிழ்தண்டமிழ்இன்பத் தமிழ்செழுந் தமிழ்ஊரறியுந் தமிழ்தகத் தகாய தமிழ்மங்காத தமிழ்வீரத் தமிழ்நற்றமிழ்முத்தமிழ்தெள்ளு தமிழ்அந்தமிழ்பார்புகழ் தமிழ்கன்னல் தமிழ்பச்சைத் தமிழ்தேன் தமிழ்குளிர் தமிழ்கனி விளை தமிழ்நீதித் தமிழ்பாவலர் தமிழ்தீங்கிலா தமிழ்பழந் தமிழ்திருநல்கும் தமிழ்தெளி தமிழ்சுவை தமிழ்அளி தமிழ்நற்றாய் தமிழ்தன்னேரில்லா தமிழ்மும்மை தமிழ் 


காவிய தமிழ்சங்கத் தமிழ்விளை தமிழ்பழகு தமிழ்இசைத் தமிழ்கூத்துத் தமிழ்இயற்றமிழ்ஆடல் தமிழ்அணித் தமிழ்ஒண்டமிழ்அறங்காக்கும் தமிழ்பொருள் தரும் தமிழ்மாத் தமிழ்திருவான செந்தமிழ்உரம்பெய் தமிழ்மானுயர் செந்தமிழ்வண்டமிழ்அணித் தமிழ்கண்ணான தமிழ்களிப்பருளும் தமிழ்எழில் தமிழ்பொன்னான தமிழ்அமுதத் தமிழ்வியத் தமிழ்பாங்குறு தமிழ்அருந் தமிழ்இன் தமிழ்நிறை தமிழ்ஆர் எழில் சேர் தமிழ்பெருந் தமிழ்உயிர் நிகர் தமிழ்நிறை தமிழ்
 
பெருந் தமிழ்உயிர் நிகழ் தமிழ்மன்னும் தமிழ்ஆசைத் தமிழ்வண்ணத் தமிழ்பாலோடு நிகர் தமிழ்அருமைத் தமிழ்தண்ணற் தமிழ்அழகிய தமிழ்கன்னித் தமிழ்ஓது தமிழ்கூறு தமிழ்தூய தமிழ்கொஞ்சு தமிழ்ஏறுந் தமிழ்விந்தைத் தமிழ்சுவைத் தமிழ்    


செ ஏ துரைபாண்டியன்

 


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சிங்கப்பெண்ணே மகளிர் தின கவிதை