மூலிகை மருத்துவம்

மூலிகை  மருத்துவம் பகுதி 2நீர்க்கோவைக்கு சுக்குமிளகுநீர்


   நீரிழிவிற்கு ஆவாரைக்குடிநீர்


வேர்க்குருவிற்கு பனைநுங்குநீர்


   வெட்டைக்கு சிறுசெறுப்படையே


 


தீப்புண்ணா குங்கிலியவெண்ணை


      கீழ்காதுக்கு நிலவேம்பு


நாப்புண்ணிற்கு திரிபலாவேலன்


      நஞ்செதிர்க்க அவரிஎட்டி


 


குருதிகழிச்சலுக்கு துத்திதேற்றான்


      குருதிசுக்கலுக்கு இம்பூரல்வேர்


பெரும்பாட்டிற்கு அத்திநாவல்


      பெருவயிறுக்கு மூக்கிரட்டை


 


கக்கலுக்கு எலுமிச்சைஏலம்


   கழிச்சலுக்கு தயிர்சுண்டை


அக்கிக்கு வெண்பூசனை2


    ஆண்மைக்கு பூனைக்காலி


 


வெண்படைக்கு பூவரசு கார்போகி


     விதைநோயா கழற்சிவிதை


புண்படைக்கு புங்கன்சீமையகத்தி


     புழுகுடற்கு வாய்விளங்காமணக்கு


 


கால்வெடிப்பா மருதாணிகிளிஞ்சல்


     கரும்படை வெட்பாலைசிரட்டை


கால்சொறிக்கு வெங்காரபனிநீர்


     கானாகடிக்கு குப்பைமேனிஉப்பே


 


உடல்பெருக்க உளுந்துஎள்ளு


     உளம்மயக்க கஞ்சாகள்ளு


உடல்இளைக்க தேன்கொள்ளு


     உடல்மறக்க இலங்கநெய்யே


 


அருந்தமிழர்  வாழ்வியலில்


   அன்றாடம்  சிறுபேணிக்கு    


அருமருந்தாய் வழங்கியதை


    அறிந்தவரை உரைத்தேனே .


                                                                        முற்றும் 


 


செ ஏ தரைபாண்டியன்


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சிங்கப்பெண்ணே மகளிர் தின கவிதை