ஆத்தி சூடி               (போ)                *     போர்த் தொழில்            புரியேல்

ஆத்தி சூடி
              (போ)
               *
    போர்த் தொழில்
           புரியேல்
                *
        ஒருவிகற்ப
         இன்னிசை
         வெண்பா
                *ஒலி ஒளி உணர  போரினை
   வாழ்வினில்
      போகமாய்க்
       கொள்பவர்


 ஊரினைக்
   கூறினால்
     ஊக்கமும்
      தோன்றிடும்


 பாரினில்
   சாந்தமும்
     பாயமும்
       (விருப்பம்)
      சேர்த்திட


 ஏரினை
    ஏந்தியே
      ஏகு.
              *
வணக்கத்துடன்🙏
ச.பொன்மணி.


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,