பன்னாட்டு வண்ண நாள்

 பன்னாட்டு வண்ண நாள் (International Colour Day (ICD)🌈எனும் இந்நாள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 21 இல் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
மேலும், கருத்து காட்சி, மக்கள் வாழ்வியல் கோட்பாடுகள், மற்றும் உண்மையியல் உணர்தல் போன்ற மிகவும் பெரியதாக உதவகூடியதாகவும், உலகம் சுற்றியுள்ள மறக்கமுடியாத வண்ண நடவடிக்கைகள் பெருகிய முறையில் அனைத்துலக வண்ணம் நாள் உருவாக்கி கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன..
🔥இந்நாளையொட்டி வண்ணங்களின் (Colour) தமிழ்ப் பெயர்கள் நம் ஆந்தை குழு உறுப்பினர்களுக்காக இதோ !
அதாவது தமிழர்களுக்கு தமிழ் தெரியாததால் .... இன்றைக்கு நாம் வெள்ளை, சிவப்பு, கருப்பு, மஞ்சள், பச்சை, நீலம் நிறங்கள் தவிரப் பிறவற்றைத் தமிழில் குறிப்பதில்லை. இவ் வண்ணங்களையும் தமிழில் குறிப்பது அருகி விட்டது. அதிலும் வண்ணங் களுக்கான பெயர்கள் தமிழில் இல்லை என்பதால் குறிப்பிடவில்லை என்று சொல்வோருக்காக வண்ணங்களின் பட்டியல் அளிக்கப்படுகிறது.
அடர் சிவப்பு – cramoisy
அடர் நீலம் - perse / smalt
அடர் மஞ்சள் - gamboge
அயிரை/ அசரை - sandy colour
அரத்த(ம்) (நிறம்) - heliotrope / haematic
அருணம் - bright red, colour of the dawn;
அவுரி(நிறம்) - indigo
அழல் நிறம் – reddish colour of fire
ஆழ் சிவப்பு - cinnabar
ஆழ் செந்நீலம் (ஊதா) - claret
ஆழ் பழுப்பு - brunneous
ஆழ் பைம்மஞ்சள் - citrine
ஆழ்சிவப்பு - cramoisy
ஆழ்நீலச் சிவப்பு – aubergine
இடலை (ஆலிவ்வு) (நிறம்) – olivaceous
இருள் சிவப்பு - puccoon
இருள்சாம்பல் - slate
இள மஞ்சள் - flavescent / primrose
ஈய(ம்) (நிறம்) - plumbeous
ஈரல்நிறம் - Dark red colour, purple colour
உறைபால்(நிறம்) – whey
எண்ணெய்க்கறுப்பு – dark black colour
எலுமிச்சை ம் - citreous
ஒண்சிவப்பு - cardinal
ஒளிர் செஞ்சிவப்பு - phoeniceous
ஒளிர் செம்மை - coccineous
ஒளிர் வெண்கலம் – aeneous
ஒளிர் வெண்கலம் (நிறம்) - aeneous
ஒளிர்சிவப்பு - puniceous
ஒளிர்மஞ்சள் - sulphureous / vitellary
கசகசாச் சிவப்பு - ponceau
கடல்நீல (நிறம்) - ultramarine
கடற்பச்சை - cerulean
கத்தரிநீலம் - periwinkle நித்திய கல்யாணி
கபிலை / புகர்நிறம் - Tawny, brown or swarthy colour;
கரு (நிறம்) - sable
கருஞ்சிவப்பு - porphyrous/purpureal
கரும்பச்சை – corbeau
கருமை - nigricant / nigrine
காயாம்பூ (நிறம்) - purple colour
காளிமம் - black colour
கிளிச்சிறை - Gold resembling the parrot's wing in colour
குங்குமச் சிவப்பு- vermeil
குங்குமப்பூ(நிறம்) - croceate / saffron
குரால் - Dim, tawny colour;
குருதிச்சிவப்பு - erythraean / sanguineous / incarnadine
குருதிச்செம்மை - vermilion
கோமேதக(நிறம்) -topaz
சருகிலை (நிறம்) - filemot
சாம்பல் – cinerious
சாம்பல் பச்சை - caesious / sage
சாம்பல் மஞ்சள - isabelline
சுடர் (நிறம்) – flammeous
சுடுமண்(நிறம்) - terracotta
சுதை வெண்மை - cretaceous
செக்கர் – reddish sky
செங் கருநீல(நிறம்) - violet / violaceous
செங்கருப்பு - piceous
செங்கல்மங்கல் - Dim red colour
செங்கற்சிவப்பு - lateritious / testaceous
செந்தீவண்ணம் - colour of glowing fire
செந்தூரச்சிவப்பு – minium
செப்புநிறம் - Dark-red colour
செம்பட்டை - Brown colour of hair
செம்பவளம் - deep red colour;. Crimson colour; மிகு சிவப்பு
செம்பழுப்பு - sinopia/ sorrel
செம்பு - Copper colour;.
செம்பூச்சி - kermes
செம்பொன் - titian
செம்மஞ்சள் -jacinthe
செவ்வல் (செந்நிறம்) - Redness;
சோணம் - Red colour, crimson colour
தசை (நிறம்) - sarcoline
தவிட்டுநிறம் - Brown, dun colour
திமிரம் – Colour ofDarkness
தும்பை நிறம் - pure white colour
துமிரம் - Deep red colour .
துரு (நிறம்) – ferruginous
துருச் சிவப்பு - rubiginous
துவர் (சிவப்பு) - Scarlet Red colour,
துவரி (காவிநிறம்) - Salmon colour
தூயபழுப்பு - sepia
தெள்ளுப்பூச்சி (நிறம்) - puce
நட்டுச்சினைமண் - A kind of earth of the colour of crab's spawn
நல்சிவப்பு – coquelicot
நறுமஞ்சள் - lutescent
நன்மஞ்சள் - luteolous
நன்னிறம் - White colour
நீல (நிறம்) – azuline
நீல மணி - sapphire
நீலச்சாம்பல் - glaucous / cesious / gridelin / lovat
நீலச்சிவப்பு – amaranthine / solferino
நீலப்பச்சை – turquoise / viridian
பச்சை – chlorochrous
பசுமை - virid
பழுக்காய் - Yellowish, orange or gold with red colour, as of ripe areca-nut;
பழுப்பு மஞ்சள் - fulvous
பழுப்புச் சிவப்பு - castaneous / rufous / russet / umber
பழுப்புச்சாம்பல் - greige / taupe
பளீர்சிவப்பு - stammel
பனிவெண்மை - niveous
பாணிச்சாய் ( கள்போன்ற முத்துநிறம்.) - Colour of a class of pearls, resembling that of toddy
பால்வண்ணம் – white colour
புகர் நிறம் - tawny / tan
புகைக்கரி – fuliginous
புள்ளிச் சாம்பல் - liard grey
புற்பச்சை - prasinous
புறவு (நிற) - columbine
பூஞ்சல் - Brown- ish colour; மங்கனிறம்
பூஞ்சாயம்(அழுத்தமான சிவப்பு) - Deep, ruddy colour;
பூவல்- Red colour
பைந்நீல(நிறம்) - teal
பைம்பொன் - chrysochlorous
பொன் மஞ்சள் - goldenrod
பொன்மஞ்சள் luteous
பொன்மை – aurulent
மகரம் - Pink colour
மங்கல் பழுப்பு - fuscous
மங்கல் பழுப்பு – khaki
மங்கல்பச்சை - eau-de-nil
மஞ்சள் – xanthic / icterine / icteritious
மஞ்சள் பச்சை – chartreuse / zinnober
மஞ்சள் பழுப்பு - lurid / ochre
மஞ்சள்சிவப்பு - wallflower
மணிச்சிவப்பு - rubious
மணிநிறம் - Dark blue colour, as of sapphire;
மயில்நீலம் - pavonated
மரகதப்பச்சை - smaragdine
மருப்பு (தந்தம்) - eburnean
மல்லிகை மஞ்சள் – jessamy
மாமை- dark-brown colour
முக்கூட்டரத்தம் - Red colour produced by chewing betel, arecanut and lime
முத்துச்சாம்பல் - griseous
வளர்பச்சை - virescent
வாதுமை (நிறம்) - ibis
வான் நீலம் - cyaneous
விண் நீலம் - celeste
விழி வெண்மை – albugineous
வெங்காயப் பச்சை - porraceous
வெண்சாம்பல் - hoary
வெண்மங்கல் - leucochroic
வெண்மஞ்சள் - ochroleucous
வெளிர் நீலம் - azure
வெளிர் பச்சை - celado
வெளிர் மஞ்சள் - nankeen
வெளிர் மஞ்சள் பச்சை - tilleul
வெளிர்நீலம் - watchet
வெளிர்பழுப்பு - suede
வெளுப்பு – albicant
வைக்கோல் (நிறம்) – stramineousComments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,